Хуваарьт нислэгүүд
ОЛОН УЛСЫН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:15 2017-11-02 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:45 12:05 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 09:00 10:30 2017-10-29 2018-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 11:20 12:50 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 13:30 16:00 2017-10-29 2018-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 17:00 19:40 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:40 16:40 2017-10-29 2018-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 17:20 19:55 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:25 10:10 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:55 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:10 03:20 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 17:25 - 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:45 12:05 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 07:50 12:25 2017-10-29 2018-03-23
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2017-10-29 2018-03-23
УЛААНБААТАР ПУСАН BX411 11:05 14:00 2017-10-29 2018-03-24
ПУСАН УЛААНБААТАР BX412 15:00 19:30 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 - 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 03:20 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 01:35 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 02:45 08:45 2017-10-30 2018-03-23
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 09:40 12:10 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 13:20 16:25 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:40 12:00 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БАНГКОНГ OM701 16:20 21:40 2017-11-04 2018-03-24
БАНГКОНГ УЛААНБААТАР OM702 22:40 - 2017-11-04 2018-03-24
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 20:30 22:00 2017-10-29 2018-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 23:00 - 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 13:30 16:00 2017-10-29 2018-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 17:00 1940 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:40 16:40 2017-10-29 2018-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 17:20 19:55 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 14:10 15:40 2017-10-29 2018-03-24
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 16:30 18:00 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:25 10:10 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:55 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:10 - 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 17:25 - 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 08:00 09:50 2017-11-02 2018-03-24
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:00 11:50 2017-11-02 2018-03-24
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:00 18:45 2017-11-02 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:55 - 2017-11-02 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 07:30 09:45 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 10:50 13:20 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 07:50 12:25 2017-10-29 2018-03-23
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2017-10-29 2018-03-23
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 07:35 12:00 2017-10-29 2018-03-22
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 13:00 16:10 2017-10-29 2018-03-22
БАНГКОНГ УЛААНБААТАР OM702 - 05:50 2017-11-04 2018-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 - 00:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:40 16:40 2017-10-29 2018-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 17:20 19:55 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:55 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:10 03:20 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 01:35 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 02:45 08:45 2017-10-30 2018-03-23
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 09:40 12:10 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 13:20 16:25 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 07:10 2017-11-02 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:45 12:05 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 07:50 12:25 2017-10-29 2018-03-23
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2017-10-29 2018-03-23
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 09:00 10:30 2017-10-29 2018-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 11:30 13:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ M0801 13:30 16:00 2017-10-29 2018-03-24
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР M0802 17:00 19:40 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:40 16:40 2017-10-29 2018-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 17:20 19:55 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ПУСАН BX411 11:05 14:00 2017-10-29 2018-03-24
ПУСАН УЛААНБААТАР BX412 15:00 19:30 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:45 22:30 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:50 03:20 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 17:25 - 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 08:15 10:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 11:30 14:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:50 14:25 2017-11-04 2017-12-02
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:25 20:20 2017-11-04 2017-12-02
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:45 12:05 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БАНГКОНГ OM701 16:20 21:40 2017-11-04 2018-03-24
БАНГКОНГ УЛААНБААТАР OM702 22:40 - 2017-11-04 2018-03-24
УЛААНБААТАР УЛААН-ҮҮД MR727 14:10 15:40 2017-10-29 2018-03-24
УЛААН-ҮҮД УЛААНБААТАР MR728 16:30 18:00 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 07:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 08:25 10:10 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:55 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:10 04:00 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 01:35 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 02:45 08:45 2017-10-30 2018-03-23
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 09:40 12:10 2017-10-30 2018-03-23
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 13:20 16:25 2017-10-30 2018-03-23
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 07:55 09:45 2017-11-02 2018-03-24
МОСКВА БЕРЛИН OM135 10:45 11:35 2017-11-02 2018-03-24
БЕРЛИН МОСКВА OM136 13:15 18:00 2017-11-02 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:00 - 2017-11-02 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:15 19:30 2017-10-29 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 20:30 23:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 08:55 14:30 2017-12-04 2018-03-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 15:30 20:25 2017-12-04 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 07:45 12:05 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 13:20 16:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 07:50 12:25 2017-10-29 2018-03-23
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 13:25 18:05 2017-10-29 2018-03-23
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 12:10 16:30 2017-10-29 2018-03-22
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 17:30 20:40 2017-10-29 2018-03-22
БАНГКОНГ УЛААНБААТАР OM702 - 05:50 2017-11-04 2018-03-24
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ M0101 09:00 10:30 2017-10-29 2018-03-24
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР M0102 11:30 13:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 17:40 16:40 2017-10-29 2018-03-24
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 17:20 19:55 2017-10-29 2018-03-24
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 20:05 - 2017-10-29 2018-03-24
СӨҮЛ/Инчон/ УЛААНБААТАР KE0867 13:00 15:50 2017-10-29 2018-02-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 17:10 21:20 2017-10-29 2018-02-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:55 2018-03-01 2018-03-24
УЛААНБААТАР СӨҮЛ KE0868 23:10 03:20 2018-03-01 2018-03-24
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 11:55 14:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 15:30 17:35 2017-10-29 2018-03-24