Хуваарьт нислэгүүд
ОЛОН УЛСЫН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 - 05:00 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:25 - 2017-06-19 2017-08-29
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-06-05 2017-09-25
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2017-06-05 2017-09-25
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 - 00:25 2017-06-04 2017-08-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-06-04 2017-08-28
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРТ OM137 10:00 13:00 2017-07-11 2017-08-30
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2017-07-11 2017-08-30
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 00:40 2017-06-19 2017-08-29
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 01:40 04:10 2017-06-19 2017-08-29
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-07-04 2017-08-29
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-07-04 2017-08-29
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 04:00 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-30 2017-09-26
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 - 2017-05-30 2017-09-26
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 10:35 13:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 14:40 19:05 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2017-03-29 2017-10-28
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:25 - 2017-03-29 2017-10-28
ФРАНКФУРТ УЛААНБААТАР OM138 - 05:00 2017-07-11 2017-08-30
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:45 - 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-07-01 2017-08-30
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM305 08:45 12:50 2017-05-17 2017-09-27
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM306 14:20 16:50 2017-05-17 2017-09-27
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 - 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 - 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 - 03:20 2017-05-30 2017-09-26
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-03-29 2017-10-28
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРД OM137 10:00 13:00 2017-06-25 2017-09-03
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:00 2017-07-01 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM503 13:45 19:30 2017-07-01 2017-08-31
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 20:30 - 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 - 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 06:05 10:35 2017-06-22 2017-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 11:30 14:30 2017-06-22 2017-10-26
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 19:15 10:55 2017-07-07 2017-08-25
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2017-07-07 2017-08-25
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-07-07 2017-08-25
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:25 - 2017-07-07 2017-08-25
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 - 05:00 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:20 10:50 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:00 16:40 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-03-27 2017-10-27
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 - 01:00 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-03-26 2017-10-28
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-03-26 2017-10-28
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 - 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 - 06:00 2017-05-31 2017-09-18
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-05-31 2017-09-18
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 19:10 - 2017-03-26 2017-10-28
ПУСАН УЛААНБААТАР BX411 08:35 11:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ПУСАН BX412 12:50 17:00 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР МОСКВА OM135 09:15 10:55 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА БЕРЛИН OM135 11:55 13:35 2017-03-29 2017-10-28
БЕРЛИН МОСКВА OM136 14:55 18:20 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 19:25 - 2017-03-29 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-07-07 2017-08-25
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 06:10 08:25 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 09:30 12:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 22:45 - 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM2971 13:00 17:30 2017-07-01 2017-08-30
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM2972 18:30 23:10 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-07-01 2017-09-23
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-07-01 2017-09-23
УЛААНБААТАР ТОКИО OM503 13:45 19:30 2017-07-01 2017-08-31
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 20:30 - 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР ТЯНЬЖИН MO803 14:15 17:15 2017-03-26 2017-10-28
ТЯНЬЖИН УЛААНБААТАР MO804 18:15 21:15 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15
ИСТАНБУЛ БИШКЕК TK342 - 03:15 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК УЛААНБААТАР TK342 04:15 10:05 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БИШКЕК TK343 11:05 13:30 2017-03-26 2017-10-28
БИШКЕК ИСТАНБУЛ TK343 14:30 17:25 2017-03-26 2017-10-28
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
МОСКВА УЛААНБААТАР OM136 - 06:35 2017-03-29 2017-10-28
УЛААНБААТАР ФРАНКФУРД OM137 10:00 13:00 2017-06-25 2017-09-03
ФРАНКФУРД УЛААНБААТАР OM138 14:30 - 2017-06-25 2017-09-03
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM223 17:55 20:10 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM224 21:10 23:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН OM227 - 01:00 2017-07-01 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР OM228 02:00 04:30 2017-07-01 2017-08-30
УЛААНБААТАР ХОНГКОНГ OM297 06:25 10:55 2017-03-26 2017-10-27
ХОНГКОНГ УЛААНБААТАР OM298 12:05 16:45 2017-03-26 2017-10-27
УЛААНБААТАР ТОКИО OM501 07:55 13:40 2017-06-04 2017-09-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM502 14:40 19:10 2017-06-04 2017-09-24
ТОКИО УЛААНБААТАР OM504 - 01:00 2017-07-01 2017-08-31
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM301 08:45 12:50 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM302 14:20 16:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 20:20 - 2017-06-04 2017-08-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ OM307 - 00:25 2017-07-01 2017-09-01
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР OM308 01:35 04:05 2017-07-01 2017-09-01
УЛААНБААТАР ПУСАН OM311 12:00 16:30 2017-06-22 2017-10-26
ПУСАН УЛААНБААТАР OM312 17:30 20:30 2017-06-22 2017-10-26
УЛААНБААТАР ХӨХ ХОТ MO801 14:15 16:35 2017-05-15 2017-08-31
ХӨХ ХОТ УЛААНБААТАР MO802 17:35 20:05 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ЭРХҮҮ MO101 09:55 11:15 2017-05-15 2017-08-30
ЭРХҮҮ УЛААНБААТАР MO102 12:15 13:55 2017-05-15 2017-08-30
УЛААНБААТАР МАНЖУУР MR881 14:10 16:10 2017-03-26 2017-10-28
МАНЖУУР УЛААНБААТАР MR882 16:50 19:25 2017-03-26 2017-10-28
МОСКВА УЛААНБААТАР SU330 19:00 06:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МОСКВА SU331 07:10 08:45 2017-03-26 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:55 22:30 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:55 04:00 2017-03-26 2017-04-30
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE0867 19:10 21:45 2017-05-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE0868 23:15 03:20 2017-05-01 2017-10-28
СӨҮЛ/ИНЧОН/ УЛААНБААТАР KE8867 07:55 10:25 2017-07-09 2017-08-30
УЛААНБААТАР СӨҮЛ/ИНЧОН/ KE8868 11:55 16:00 2017-07-09 2017-08-30
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA901 08:35 10:50 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA902 11:50 13:55 2017-03-26 2017-10-28
БЭЭЖИН УЛААНБААТАР CA955 15:15 17:30 2017-07-01 2017-09-15
УЛААНБААТАР БЭЭЖИН CA956 18:30 20:45 2017-07-01 2017-09-15