Хуваарьт нислэгүүд
ОРОН НУТГИЙН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 18:30 19:50 2017-10-29 2018-03-24
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 20:10 21:50 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ ХОВД MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ОВООТ MR231 07:30 09:10 2017-10-29 2018-03-24
ОВООТ УЛААНБААТАР MR232 09:40 11:10 2017-10-29 2018-03-24
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MO95 09:30 11:00 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MO96 11:30 13:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ УЛААНГОМ MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОВД MR121 13:10 15:20 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR122 15:50 19:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ДОНОЙ MR191 07:30 09:30 2017-12-16 2017-03-24
ДОНОЙ УЛААНБААТАР MR192 09:50 11:30 2017-12-16 2017-03-24
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MR211 08:10 09:40 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ ДАЛАНЗАДГАД MR211 10:10 10:40 2017-10-29 2018-03-24
ДАЛАНЗАДГАД ХАНБУМБАТ MR212 11:10 11:40 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MR212 12:10 13:40 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MR191 07:30 09:30 2017-11-17 2017-12-15
АЛТАЙ ДОНОЙ MR191 09:50 10:40 2017-11-17 2018-12-15
ДОНОЙ УЛААНБААТАР MR192 11:00 12:45 2017-11-17 2017-12-15
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 13:00 16:30 2018-03-25 2018-04-30
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MO95 09:30 11:00 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MO96 11:30 13:00 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ УЛААНГОМ MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОВД MR121 07:15 09:20 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR122 09:50 13:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MR211 08:10 09:40 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ ДАЛАНЗАДГАД MR211 10:10 10:40 2017-10-29 2018-03-24
ДАЛАНЗАДГАД ХАНБУМБАТ MR212 11:10 11:40 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MR212 12:10 13:40 2017-10-29 2018-03-24
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MO95 07:40 09:10 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MO96 09:40 11:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ УЛААНГОМ MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОВД MR121 07:15 09:20 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR122 09:50 13:25 2017-10-29 2018-03-24
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 13:10 14:30 2017-10-29 2018-03-24
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 14:50 16:30 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ ХОВД MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ДОНОЙ MR191 07:30 09:30 2017-12-16 2017-03-24
ДОНОЙ УЛААНБААТАР MR192 09:50 11:30 2017-12-16 2017-03-24
УЛААНБААТАР АЛТАЙ MR191 07:30 09:30 2017-11-17 2017-12-15
АЛТАЙ ДОНОЙ MR191 09:50 10:40 2017-11-17 2018-12-15
ДОНОЙ УЛААНБААТАР MR192 11:00 12:45 2017-11-17 2017-12-15
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 07:00 10:00 2017-03-25 2018-04-30
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 10:30 13:30 2017-03-25 2018-04-30
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 14:00 16:50 2017-03-25 2018-04-30
УЛААНБААТАР УЛААНГОМ MO89 13:55 15:45 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MO90 16:15 19:55 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ УЛААНГОМ MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОВД MR121 07:15 09:20 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR122 09:50 13:25 2017-10-29 2018-03-24
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 15:40 19:20 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MR211 20:00 21:30 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MR212 22:00 23:20 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR161 06:50 09:00 2017-10-29 2018-03-24
ӨЛГИЙ УЛААНГОМ MR161 09:20 10:10 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 10:40 14:05 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХОВД MR121 07:15 09:20 2017-10-29 2018-03-24
ХОВД УЛААНБААТАР MR122 09:50 13:25 2017-10-29 2018-03-24
УЛААНБААТАР ХАНБУМБАТ MR211 07:20 08:50 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ ДАЛАНЗАДГАД MR211 09:20 09:50 2017-10-29 2018-03-24
ДАЛАНЗАДГАД ХАНБУМБАТ MR212 10:20 10:50 2017-10-29 2018-03-24
ХАНБУМБАТ УЛААНБААТАР MR212 11:20 12:50 2017-10-29 2018-03-24