Хуваарьт нислэгүүд
ОРОН НУТГИЙН ТОГТМОЛ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:50 2017-05-15 2017-08-31
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:25 15:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:30 16:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:30 20:25 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MO91 05:50 07:40 2017-03-26 2017-04-30
УЛИАСТАЙ АЛТАЙ MO91 08:10 08:40 2017-03-26 2017-04-30
АЛТАЙ УЛААНБААТАР MO92 09:10 11:10 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MO91 05:50 07:40 2017-09-01 2017-10-28
УЛИАСТАЙ АЛТАЙ MO91 08:10 08:40 2017-09-01 2017-10-28
АЛТАЙ УЛААНБААТАР MO92 09:10 11:10 2017-09-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 06:40 08:40 2017-07-10 2017-08-21
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 09:00 10:40 2017-07-10 2017-08-21
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 06:40 08:40 2017-08-28 2017-10-28
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 09:00 10:40 2017-08-28 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 15:45 17:05 2017-03-26 2017-06-23
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 17:35 19:15 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 14:40 16:00 2017-06-27 2017-10-28
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 16:30 18:10 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 07:20 09:30 2017-03-26 2017-06-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 10:00 10:45 2017-03-26 2017-06-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 11:25 14:50 2017-03-26 2017-06-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 06:20 08:30 2017-06-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 09:00 09:45 2017-06-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 10:25 13:50 2017-06-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:40 2017-03-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:00 14:40 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:10 15:40 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:10 20:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ MO95 09:35 11:00 2017-03-26 2017-10-28
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР MO96 11:30 12:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 12:20 14:10 2017-03-26 2017-06-23
ХОВД УЛААНГОМ MR161 14:40 15:20 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 16:00 19:25 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 13:20 15:10 2017-06-27 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MR161 15:40 16:20 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 17:00 20:25 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 11:00 13:10 2017-06-27 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MR182 13:40 17:05 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:50 2017-05-15 2017-08-31
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:25 15:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:30 16:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:30 20:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ MO95 09:35 11:00 2017-03-26 2017-10-28
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР MO96 11:30 12:40 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 13:20 15:10 2017-06-27 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MR161 15:40 16:20 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 17:00 20:25 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 07:20 09:30 2017-03-26 2017-06-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 10:00 10:45 2017-03-26 2017-06-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 11:25 14:50 2017-03-26 2017-06-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 06:40 08:50 2017-06-27 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MR182 09:20 12:45 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:40 2017-03-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:00 14:40 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:10 15:40 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:10 20:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ОЮУТОЛГОЙ MO95 07:40 09:00 2017-03-26 2017-10-28
ОЮУТОЛГОЙ УЛААНБААТАР MO96 09:30 11:00 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 13:20 15:10 2017-06-27 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MR161 15:40 16:20 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 17:00 20:25 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 07:20 09:30 2017-03-26 2017-06-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 10:00 10:45 2017-03-26 2017-06-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 11:25 14:50 2017-03-26 2017-06-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 06:40 08:50 2017-06-27 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MR182 09:20 12:45 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:50 2017-05-15 2017-08-31
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:25 15:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:30 16:00 2017-05-15 2017-08-31
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:30 20:25 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MO91 05:50 07:40 2017-03-26 2017-04-30
УЛИАСТАЙ АЛТАЙ MO91 08:10 08:40 2017-03-26 2017-04-30
АЛТАЙ УЛААНБААТАР MO92 09:10 11:10 2017-03-26 2017-04-30
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MO91 05:50 07:40 2017-09-01 2017-10-28
УЛИАСТАЙ АЛТАЙ MO91 08:10 08:40 2017-09-01 2017-10-28
АЛТАЙ УЛААНБААТАР MO92 09:10 11:10 2017-09-01 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 06:40 08:40 2017-08-28 2017-10-28
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 09:00 10:40 2017-08-28 2017-10-28
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 15:45 17:05 2017-03-26 2017-06-23
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 17:35 19:15 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНБААТАР ЧОЙБАЛСАН MR141 14:40 16:00 2017-06-27 2017-10-28
ЧОЙБАЛСАН УЛААНБААТАР MR142 16:30 18:10 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 07:20 09:10 2017-03-26 2017-06-23
ХОВД УЛААНГОМ MR161 09:40 10:20 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 11:00 14:25 2017-03-26 2017-06-23
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 06:20 08:30 2017-06-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 09:00 09:45 2017-06-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 10:25 13:50 2017-06-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР УЛИАСТАЙ MR191 05:05 07:00 2017-07-07 2017-08-25
УЛИАСТАЙ АЛТАЙ MR191 07:20 08:00 2017-07-07 2017-08-25
АЛТАЙ УЛИАСТАЙ MR192 08:20 09:00 2017-07-07 2017-08-25
УЛИАСТАЙ УЛААНБААТАР MR192 09:20 11:05 2017-07-07 2017-08-25
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:40 2017-03-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:10 14:50 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:20 15:50 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:20 20:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 13:40 15:30 2017-06-27 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MR161 16:00 16:40 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 17:20 20:45 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:30 2017-03-26 2017-06-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2017-03-26 2017-06-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:40 2017-03-26 2017-06-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 11:00 13:10 2017-06-27 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MR182 13:40 17:05 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31
НИСЭН ГАРАХ НИСЭН БУУХ АЯЛАЛЫН ДУГААР ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХӨӨРӨХ ЦАГ БУУХ ЦАГ ЭХЛЭХ ӨДӨР ДУУСАХ ӨДӨР
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MO97 05:40 07:40 2017-03-26 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MO98 08:10 12:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР ХОВД MO83 13:15 14:50 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MO83 15:20 15:50 2017-03-26 2017-10-28
ХОВД УЛААНБААТАР MO84 16:20 20:10 2017-03-26 2017-10-28
УЛААНБААТАР МӨРӨН MO87 05:45 07:15 2017-05-15 2017-08-31
МӨРӨН УЛААНБААТАР MO88 07:45 09:20 2017-05-15 2017-08-31
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MR111 06:30 07:50 2017-06-26 2017-09-03
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MR112 08:20 09:40 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР МӨРӨН MR131 10:10 11:40 2017-06-26 2017-09-03
МӨРӨН УЛААНБААТАР MR132 12:10 13:30 2017-06-26 2017-09-03
УЛААНБААТАР ХОВД MR161 13:40 15:30 2017-06-27 2017-10-28
ХОВД УЛААНГОМ MR161 16:00 16:40 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНГОМ УЛААНБААТАР MR162 17:20 20:45 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 12:20 14:30 2017-03-26 2017-06-25
ӨЛГИЙ ХОВД MR181 15:00 15:45 2017-03-26 2017-06-25
ХОВД УЛААНБААТАР MR182 16:25 19:40 2017-03-26 2017-06-25
УЛААНБААТАР ӨЛГИЙ MR181 11:00 13:10 2017-06-27 2017-10-28
ӨЛГИЙ УЛААНБААТАР MR182 13:40 17:05 2017-06-27 2017-10-28
УЛААНБААТАР ДАЛАНЗАДГАД MO75 05:30 07:00 2017-05-15 2017-08-31
ДАЛАНЗАДГАД УЛААНБААТАР MO76 07:30 09:00 2017-05-15 2017-08-31